Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Milou Cosmetics BV gevestigd te Helmond, ingeschreven in de KvK te Eindhoven onder nummer 17111492, hierna te noemen "OPI". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Vragen?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door OPI.

Hoe gaat OPI om met persoonsgegevens?

OPI zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om met u te kunnen communiceren, zoals bij bestellingen, vragen of klachten. Verder gebruiken wij uw gegevens om het surf- en klikgedrag op onze websites te volgen en zo onze websites te verbeteren, gebruiksvriendelijk en interessanter te maken. Daarnaast worden gegevens verzameld voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken.

Professional website

OPI zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals IT-dienstverleners en financiële dienstverleners, met wie OPI een verwerkersovereenkomst heeft, welke volledig voldoet aan de AVG/GDPR-richtlijnen. Bij het verlenen van hun diensten zullen zij namens ons persoonsgegevens openen, ontvangen, bijhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden niet toe.

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij OPI zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij u een betere shopervaring en service bieden.

Verder zullen wij u per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws, productlanceringen en acties.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Op onze websites wordt gebruikgemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer, dat zorgt voor een beveiligde verbinding.

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

Wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER), ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Als u zich bij OPI registreert, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Beveiliging van persoonsgegevens

OPI heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen. Persoonsgegevens worden beschermd door encryptie. SSL staat voor Secure Sockets Layer en is een functie die alle informatie versleutelt, die tussen de koper en de verkoper verzonden wordt. We ondernemen stappen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring. Bovendien zorgen wij er middels een overeenkomst voor dat een externe leverancier die uw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u service te bieden, of vragen te beantwoorden), tenzij een langere periode noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) BewaartermijnTot 2 jaar na de laatste transactie.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens
7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)
Zolang als je het account hebt en tot 2 jaar daarna.

Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).
Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Correspondentie
Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Cookie ID´s
Kijk in onze cookieverklaring

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
  • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
  •  incorrecte gegevens te laten corrigeren;
  • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • uw gegevens te laten verwijderen;
  • uw gegevens te laten "beperken";
  • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens; 
  • als u toestemming heeft gegeven voor gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
  • als u de gegevens zelf heeft aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming heeft gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, de gegevens op uw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
  • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Vragen?"

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

We zullen het gebruik van uw profielgegevens voor direct marketing doeleinden op uw verzoek staken. In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u uw kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met:

Milou Cosmetics BV
Stapelovenweg 4
5708 JW HELMOND
T 0492-552507 
info@opi.nl

Onze medewerkers helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. 

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 19-06-2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, door u daar een email over te sturen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.